Past Board Members

2020〜2022

President Yashushi Ikeda
Vice President Keisuke Toyoda
Permanent Director Kazuya shide
Daisuke Tsunoda
So Sugita
Board Member Yuko Ishidu
Yoshitaka Ushiku
Takehisa Ito
Takashi Kasuya
Mitsuhiro Kaneda
Yasushi Skai
Keiichiro Taniguchi
Yasuto Nakanishi
Auditor Masanori Nagashima
Shuichi Matsumura