Toward Architectural Informatics."

Supervision Architectural Institute of Japan
Written by Tomoki Ohno, Mika Araki, Keiichiro Taniguchi, Yuko Ishizu, Yukie Adosaka, Kensuke Hotta, Yuta Mizuno, Yoji Sakuma, Yuji Yoshimura, Yasushi Sakai, Mizuki Oka, Emi Tamaki, Yosuke Omiyama, Mune Sugita, Sai Ishizawa, Junichi Kalimoto, Taichi Sunayama, Hiroya Tanaka, Keita Watanabe, Kenji Saito
Editing: Yasushi Ikeda, Keisuke Toyoda, Daisuke Tsunoda, Toshikatsu Kiuchi, Sai Ishizawa, Sai Sugita, Yosuke Omiyama, Yutaro Tomii
Design: Asami Sato
Launch: December 25, 2020
Price / Format: 2,500 yen + tax / A5 size, 236 pages

Published:millegraph

Buy Now